Liikkuuko Pieksämäki – Alle kouluikäiset

30.5.2016

Liikkuuko Pieksämäki – Alle kouluikäiset

MIHIN TULOKSET PERUSTUVAT?
• Päiväkoti- ja esikouluikäisten vanhemmat saivat vastata liikuntakyselyyn verkossa ja paperisiin lomakkeisiin valituissa päiväkodeissa.
• Vastauksia saatiin yhteensä 99, joista 45 prosenttia koski tyttöjä ja 55 prosenttia poikia.
• Kyselyssä selvitettiin lasten fyysistä aktiivisuutta, liikuntatottumuksia ja tyytyväisyyttä Pieksämäen liikuntaedellytyksiin.

Kyselyn tulosten perusteella käy ilmi, että viikon tarkastelujaksolla Pieksämäkeläisistä alle kouluikäisistä suosituksen mukaisesti (2h/pv) liikkuu 24 prosenttia. Lisäämällä pari tuntia aktiivista liikuntaa useimpien lapsien viikkoon, saisimme suositukset täyttävien osuuden nousemaan jopa 40-50 prosenttiin.

MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT LASTEN FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN?
• Kyselyn perusteella suurimpana selittävänä tekijänä on lapsen vanhempien koulutus.
• Perheen tulotason perusteella vaikuttaa siltä, että suurituloisten vanhempien perheissä lapset liikkuvat enemmän kuin pienituloisten perheissä.
• Opiskelijoiden lapset liikkuvat vähiten, vanhempainvapaalla olevien lapset eniten
• Asuinpaikalla voi olla myös vaikutusta liikkumisen määrään. Naarajärvellä asuvat lapset ovat keskimäärin fyysisesti aktiivisempia kuin keskustassa asuvat.

Alle kouluikäisten liikuntaedellytykset ovat kyselyn perusteella riittävät. Lasten fyysinen inaktiivisuus ei selity liikuntaolosuhteiden puutteilla.

MISSÄ LAPSET LIIKKUVAT?
• Tärkeimmät liikuntapaikat ovat oma kotipiha sekä kodin lähiympäristö kuten lähikadut ja –metsät, joita noin 90 prosenttia vastaajista käyttää joka viikko.
• Naarajärvellä asuvat liikkuvat lähiliikuntapaikoilla useammin kuin muut, sillä lähes 50 prosenttia naarajärveläisistä lapsista ilmoittaa käyttävänsä lähiliikuntapaikkoja viikoittain.
• Leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen käyttö on yhteydessä perheen tulotasoon pienituloisten käyttäessä niitä useammin kuin suurituloisten.

Lue tarkempi raportti tästä

[ssba]