Liikkuuko Pieksämäki – Seurat

27.6.2016

Liikkuuko Pieksämäki – Seurat

MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT?
Kyselyssä tiedusteltiin taustatietona lomakkeen täyttäjän asemaa seurassa. Yleisimmin lomakkeen oli täyttänyt seuran puheenjohtaja, joita oli 67 prosenttia vastaajista. Kol-messa seurassa kyselyyn oli vastannut hallituksen jäsen ja kahdessa sihteeri. Ainoas-taan yhdessä seurassa hallitus/johtokunta oli täyttänyt kyselyn yhteistoiminnassa.

SEUROJEN TYYTYVÄISYYS JA ODOTUKSET.
Seuroilta tiedusteltiin muutamien liikuntapaikkojen sekä liikuntapalvelujen tarpeelli-suutta/tarpeettomuutta seuran toiminnan kannalta. Kyselyn perusteella tarpeellisem-mat liikuntapaikat ovat kävely- ja pyörätiet, liikuntasalit ja -hallit, ulkoilureitit ja kun-toradat, joita 62-89 % seuroista pitää tarpeellisina tai melko tarpeellisina. Sen sijaan urheilu- ja pallokenttiä, uimarantoja ja uimahallia pitää tarpeellisina enää 39-50 % vas-taajista. Perää pitävät jäähalli ja tekojääkentät, jotka arvioi tarpeelliseksi vain 5-11 % seuroista. Jäähallin ja -kenttien sekä uimahallin alhainen tarpeelliseksi mieltäminen aiheutuu siitä, että ne eivät tarjoa kovinkaan moneen lajiin tärkeitä harjoitusmahdolli-suuksia.

KESKEISET HAASTEET JA KEHITYSKOHTEET.

  • Seuratoimijoiden puute
  • Harrastajien väheneminen
  • Liikuntahallien laadunparantaminen
  • Seurojen ja kaupungin välinen yhteistyö
  • Seurojen välinen yhteistyö
  • Lue tarkempi raportti tästä

    [ssba]